Go Map نقشه
گزارش سامانه نماگر كووید-۱۹ ISC؛

تحلیل جایگاه ایران از منظر بیماری كرونا

تحلیل جایگاه ایران از منظر بیماری كرونا

داده های سامانه نماگر کووید-۱۹ (ISC COVID-۱۹ Visualizer) جایگاه ایران در دنیا را از نظر رشد بیماری، مبتلا و فوتی کرونا نشان داده است و درباره روند افزایشی بیماری اخطار داده است.


به گزارش نقشه به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اظهار داشت: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگر کووید -۱۹ (ISC COVID-۱۹ Visualizer) نشان داده است که میزان افزایش جمعیت بیماران که در آبان ماه از حدود ۲۸۰ هزار نفر به ۳۳۰ هزار نفر در آذر افزایش یافته بود و در دیماه به کمتر از ۱۸۴ هزار نفر کاهش یافته بود، مجدداً در بهمن ماه به ۲۰۸ هزار نفر و در اسفند ماه به ۲۴۳ هزار نفر افزایش یافته است. وی ادامه داد: بدین ترتیب با این میزان افزایش جمعیت بیماران کشور به حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده و ایران در جایگاه ۱۵ دنیا قرار گرفته است. کل جمعیت بیمار شده در اسفند برای کشور روسیه (با جمعیت بیمار بیشتر از ۴ میلیون نفر) برابر با ۳۲۰ هزار نفر، آلمان (با جمعیت بیمار ۲.۶ میلیون نفر) برابر با ۲۸۶ هزار، انگلیس (با جمعیت بیمار ۴.۳ میلیون نفر) برابر با ۲۰۸ هزار، مکزیک (با جمعیت بیمار بیشتر از ۲ میلیون نفر) برابر با ۱۷۴ هزار نفر، کانادا (با جمعیت مبتلای بیشتر از ۹۰۰ هزار نفر) برابر با ۹۳ هزار نفر و اسپانیا با جمعیت مبتلای بیشتر از ۳.۲ میلیون نفر) برابر با ۹۰ هزار نفر بوده است. دهقانی عنوان کرد: میزان متوسط رشد روزانه مبتلایان کشور که در آبان ۱.۴۱ درصد، در آذرماه ۱.۱۳ درصد، و در دیماه ۰.۵ درصد بوده است، در بهمن ماه به ۰.۴۹ درصد و در اسفند به ۰.۳۴ درصد کاهش یافته است. باوجود اینکه میزان متوسط رشد روزانه بیماری در دیماه به پایین ترین میزان خود از آغاز شیوع بیماری در کشور رسیده، انتظار می رفت این نرخ کاهشی در بهمن هم ادامه داشته باشد. وی اظهار داشت: ایران از نظر میزان متوسط رشد بیماری در بین کشورهای همزمان (۱۳ کشور همزمان در انتشار کووید -۱۹: چین، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا) در جایگاه ششم قرار گرفته است. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اضافه کرد: میزان کاهش اندک رشد متوسط روزانه بیماری کشور از ۰.۴۹ درصد به ۰.۳۴ درصد در اسفند ماه درحالی است که این میزان تقریباً برای همه ۱۳ کشور همزمان روند قابل ملاحظه کاهشی داشته است، به صورتی که کشورهای اسپانیا (از ۰.۹۳ درصد به ۰.۰۲ درصد)، انگلیس (از ۰.۵۵ درصد به ۰.۱ درصد)، کانادا (از ۰.۵۱ درصد به ۰.۲۵ درصد)، آلمان (از ۰.۴۶ درصد به ۰.۲۹ درصد) و آمریکا (از ۰.۴۷ درصد به ۰.۱۵ درصد) در بهمن نسبت به اسفند کاهش یافته اند. وی اظهار داشت: بررسی ها نشان داده است که ایران با رشد متوسط روزانه بیماری ۰.۳۴ درصد در اسفند ماه در بین ۳۷ کشور دنیا با جمعیت مبتلای بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر، به جایگاه ۱۸ رسیده است. دهقانی خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان داده است که روند کاهشی میزان متوسط رشد فوتی روزانه کشور در آبان ۱.۱۳ درصد، در آذرماه ۰.۶۷ درصد، در دیماه ۰.۲۱ درصد و در بهمن ماه تا ۰.۱۴ درصد ادامه داشته ولی این روند از اسفند ماه متوقف شده و برابر ۰.۱۴ درصد است. هر چند این میزان پایین ترین میزان متوسط نرخ رشد فوتی در کشور از آغاز شیوع بیماری است، انتظار می رفت این روند کاهشی در اسفندماه هم ادامه داشته باشد. وی ادامه داد: ثابت ماندن میزان رشد متوسط فوتی روزانه کشور به ۰.۱۴ درصد در اسفند ماه درحالی است که این میزان تقریباً برای همه ۱۳ کشور همزمان روند کاهشی داشته است، به صورتی که کشورهای اسپانیا (از ۰.۷ درصد به ۰.۳ درصد)، انگلیس (از ۰.۹ درصد به ۰.۱۹ درصد)، کانادا (از ۰.۵۵ درصد به ۰.۱۸ درصد)، آلمان (از ۱.۰۶ درصد به ۰.۳۶ درصد) و آمریکا (از ۰.۶۹ درصد به ۰.۳۲ درصد) در بهمن نسبت به اسفند کاهش یافته اند. بدین ترتیب ایران از نظر میزان متوسط رشد فوتی در بین کشورهای همزمان در جایگاه آخر و پیش از چین با ۰.۰۱ درصد قرارگرفته است. سرپرست ISC اظهار داشت: نتایج و آمار در سامانه کووید -۱۹ به همراه تحلیل در ارتباط با ۱۳ کشور همزمان (کشورهایی که انتشار بیماری در آنها تقریباً به صورت همزمان پدید آمد) در ادامه آمده است.
نمودار ۱ روند شیوع بیماری در کشورهای همزمان که تا آخر اسفند ماه با جمعیت بیماران کمتر از ۴ میلیون نفر هستند را نشان داده است. محور افقی مبین روز و در واقع آمار نشان داده شده ۶ ماه دوم سال (اول مهر الی آخر اسفند ماه) و محور عمودی جمعیت بیماران است.
در نمودار ۱، این کشورها به ترتیب عبارت از ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، آلمان، ایران، کانادا، پاکستان و چین بوده و روند کاهشی شیوع بیماری در کشورهای آلمان، کانادا و پاکستان کاملاً مشهود است. ولی روند افزایشی کشورهای ایتالیا، ترکیه، آلمان و ایران با شیب و شتاب های متفاوت ادامه دارد. در نمودار ۲، روند گسترش و تغییرات جمعیت مبتلا در کشورهای همزمان با جمعیت مبتلای بیشتر از ۴ میلیون نفر شامل آمریکا، برزیل، روسیه، انگلیس و فرانسه نشان داده شده است. همانطور که از نمودار مشاده می شود کشورهای روسیه، انگلیس و فرانسه تقریباً شرایط یکسانی را تجربه می کنند، در حالیکه روند افزایشی شیوع بیماری در دو کشور برزیل با جمعیت بیمار نزدیک ۱۲ میلیون نفر و آمریکا با جمعیت بیمار بیشتر از ۳۰ میلیون نفر مشهود است. دهقانی اظهار داشت: به منظور تجزیه و تحلیل آماری و دستیابی به نتایج بهتر با استفاده از اطلاعات مستخرج از سامانه کووید -۱۹ در ارتباط با ۱۳ کشور همزمان در طول سال قبل آمار مربوطه در جدول ۱ نشان داده شده است. در این جدول میزان متوسط رشد روزانه بیماری در هر ماه محاسبه و تمام مقادیر محاسبه شده در اسفند ماه به ترتیب صعودی مرتب شده است.
وی افزود: میزان نرخ رشد متوسط در واقع متوسط گیری متحرک بر روی بازه های زمانی ماهانه بوده و در نتیجه اعداد به دست آمده قابل اعتماد بوده و با مقایسه این شاخص میتوان به عملکرد کشورها در کنترل روند انتشار بیماری و هم مقابله با بیماری پی برد. همان گونه که ملاحظه می شود، در اسفند ماه کشورهای ایتالیا با ۰.۴۸ درصد، فرانسه ۰.۴۴ درصد، برزیل ۰.۴۳ درصد، ترکیه ۰.۳۶ و ایران ۰.۳۴ درصد به ترتیب بیشترین میزان نرخ متوسط رشد روزانه شیوع بیماری را داشته اند و سایر کشورها دارای نرخ رشد متوسط روزانه زیر ۰.۲۹ درصد بوده اند. دهقانی اظهار داشت: مقایسه عملکرد کشورها در بهمن و اسفند نشان داده است که عملکرد ایران با کاهش اندک متوسط نرخ رشد روزانه بیماری از ۰.۴۹ درصد به ۰.۳۴ درصد در مقایسه با سایر کشورهای همزمان ضعیف بوده است، چونکه این میزان تقریباً برای همه ۱۳ کشور همزمان روند قابل ملاحظه کاهشی داشته است، به صورتی که کشور اسپانیا (از ۰.۹۳ درصد به ۰.۰۲ درصد)، انگلیس (از ۰.۵۵ درصد به ۰.۱ درصد)، کانادا (از ۰.۵۱ درصد به ۰.۲۵ درصد)، آلمان (از ۰.۴۶ درصد به ۰.۲۹ درصد) و آمریکا (از ۰.۴۷ درصد به ۰.۱۵ درصد) در بهمن نسبت به اسفند کاهش یافته اند. همانطور که از جدول ۱ مشاهده می شود از این نظر ایران در بین ۱۳ کشور همزمان جایگاه ۵ را دارد. جهت اطلاع، در بهمن ماه ایران جایگاه ۶ را داشته است و اگر این روند ادامه یابد، در ماههای آینده ایران در صدر کشورهای همزمان از نظر میزان متوسط رشد روزانه بیماری قرار خواهد گرفت. میزان متوسط رشد روزانه بیماری در اسفند ماه در کل دنیا برابر با ۰.۲۶ درصد بوده است. در جدول ۱ میزان متوسط رشد روزانه بیماری برای کل سال ۹۹ هم محاسبه و در ستون آخر درج شده است. همانطور که ملاحظه می شود، میزان متوسط رشد روزانه بیماری در دنیا در کل ۱۲ ماه سال ۹۹ برابر با ۱.۷۲ درصد بوده و این میزان برای ایران ۱.۲۶ درصد محاسبه شده است. برای سایر کشورهای همزمان میزان متوسط روزانه رشد بیماری در سرتاسر سال ۹۹ به ترتیب کشور روسیه با ۲.۷۹ درصد، برزیل ۲.۷۴ درصد، ترکیه ۲.۵۱ درصد، آمریکا ۲.۱۴ درصد، پاکستان ۱.۹۸ درصد، انگلیس ۱.۹۶ درصد، کانادا ۱.۹۳ درصد، فرانسه ۱.۶۱ درصد، اسپانیا و آلمان با ۱.۴۳ درصد، ایران با ۱.۲۶ درصد، ایتالیا با ۱.۲۲ درصد و چین ۰.۰۳ درصد بوده است.
سرپرست ISC در ادامه اظهار داشت: جدول ۲ میزان نرخ رشد متوسط روزانه بهبودی ۱۳ کشور همزمان را در ۱۲ ماه سال ۹۹ نشان داده است. لازم به ذکر است تمام مقادیر محاسبه شده در اسفند ماه به ترتیب صعودی مرتب شده اند. همان گونه که از جدول ۲ پیداست، میزان متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی دنیا در بهمن ماه ۰.۷۲ درصد بوده که در اسفند ماه به ۰.۵ درصد کاهش یافته است. وی ادامه داد: برای ایران هم میزان متوسط نرخ رشد بهبودی در بهمن ماه ۰.۵۳ درصد بود که به ۰.۵ درصد کاهش یافته است. در اسفند ماه، متوسط نرخ رشد بهبودی روزانه کشورهای انگلیس ۱.۵۱ درصد، آمریکا ۰.۶۵ درصد، اسپانیا ۰.۵۴ درصد، برزیل و ایران ۰.۵ بوده است و سایر کشورها زیر ۰.۴۲ درصد بوده است. دهقانی اضافه کرد: البته باید توجه داشت متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی علاوه بر اینکه تابعی از میزان رشد و انتشار بیماری است، تابعی از مسائلی نظیر طول درمان استاندارد برای ترخیص بیمار، ظرفیت پذیرش بیمار و امکانات بهداشتی کشورها هم بوده و نمی توان انتظار داشت که متناسب با افزایش بیماران با همان نرخ میزان بهبودی افزایش یابد. با این وجود کوچک بودن میزان متوسط رشد روزانه انتشار بیماری و بزرگ تر بودن متوسط رشد بهبودی نشانه کنترل و مقابله و سرکوب بیماری خواهد بود. نمودار ۳ مقایسه میزان فوتی کشورهای همزمان با میزان جمعیت فوتی کمتر از ۱۵۰ هزار نفر را نشان داده است. کشورهای آمریکا با بیشتر از ۵۵۰ هزار نفر فوتی و برزیل با بیشتر از ۲۹۰ هزار نفر فوتی، درصدر کشورهای همزمان و دنیا قرار داشته اند که در نمودار ظاهر نشده اند.
همانطور که از نمودار مشاهده می شود، کشورهای انگلیس، ایتالیا، روسیه و فرانسه تا آخر اسفند ماه در بین کشورهای همزمان بیشترین فوتی را داشته اند. کاهش شیب و روند فوتی ایران در چند ماه آخر سال از نمودار مشهود بوده به صورتی که میزان فوتی کشورهای روسیه، آلمان و اسپانیا از میزان فوتی ایران بیشتر شده و برای این کشورها با شیب نسبتاً بالایی این روند ادامه دارد. همه کشورها به جز ایران، ترکیه، کانادا، پاکستان و اسپانیا روند افزایشی دارند. به صورت خاص، افزایش شیب کشورهای ایتالیا، آلمان، روسیه و فرانسه در بهمن و اسفند ماه به صورت کامل مشهود است. جدول ۳ میزان نرخ رشد متوسط روزانه فوتی ۱۳ کشور همزمان را در ۱۱ ماه سال ۹۹ نشان داده است. لازم به ذکر است تمام مقادیر محاسبه شده در اسفند ماه به ترتیب صعودی مرتب شده اند.
دهقانی اضافه کرد: همان گونه که از جدول ۳ پیداست، میزان متوسط رشد روزانه فوتی دنیا از ۰.۵۸ درصد در بهمن به ۰.۳۵ درصد در اسفند کاهش یافته است. بررسی ها نشان داده است که روند کاهشی میزان متوسط رشد فوتی روزانه کشور در آبان ۱.۱۳ درصد، در آذرماه ۰.۶۷ درصد، در دیماه ۰.۲۱ درصد و در بهمن ماه به ۰.۱۴ درصد ادامه داشته، ولی این روند از اسفند ماه متوقف شده و برابر ۰.۱۴ درصد بوده است. هر چند این میزان پایین ترین میزان متوسط نرخ رشد فوتی در کشور از آغاز شیوع بیماری است، انتظار می رفت این روند کاهشی در اسفندماه هم ادامه داشته باشد. میزان ثابت ماندن رشد متوسط فوتی روزانه کشور به ۰.۱۴ درصد در اسفند ماه درحالی است که این میزان تقریباً برای همه ۱۳ کشور همزمان روند کاهشی داشته است، به صورتی که کشورهای اسپانیا (از ۰.۷ درصد به ۰.۳ درصد)، انگلیس (از ۰.۹ درصد به ۰.۱۹ درصد)، کانادا (از ۰.۵۵ درصد به ۰.۱۸ درصد)، آلمان (از ۱.۰۶ درصد به ۰.۳۶ درصد) و آمریکا (از ۰.۶۹ درصد به ۰.۳۲ درصد) در بهمن نسبت به اسفند کاهش یافته اند. در ستون آخر جدول ۳، میزان متوسط رشد فوتی روزانه درطول سال ۹۹ هم نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود، میزان متوسط رشد فوتی دنیا در سال ۹۹ برابر با ۱.۵۸ درصد بوده و این میزان برای ایران با ۱.۱۱ درصد بوده است. برای سایر کشورهای همزمان، میزان متوسط رشد روزانه فوتی در سرتاسر سال ۹۹ به ترتیب کشور روسیه ۳.۱۹ درصد، برزیل ۳.۱۲ درصد، ترکیه ۲.۶۷ درصد، پاکستان ۲.۳۴ درصد، آمریکا ۲.۲۴ درصد، آلمان ۲.۱۹ درصد، کانادا ۲.۱۷ درصد، انگلیس ۱.۹۵ درصد، فرانسه ۱.۶۲ درصد، اسپانیا ۱.۳۱ درصد، ایران ۱.۱۱ درصد، ایتالیا ۰.۹۹ درصد و چین ۰.۱ درصد بوده است.
دهقانی اضافه کرد: نمودار ۴ میزان متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری، متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی و هم متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ایران را در ماه های مختلف سال ۹۹ نشان داده است. کاهش میزان متوسط نرخ فوتی روزانه بیماری به ۰.۱۴ درصد در بهمن ماه و ثابت ماندن این میزان در اسفند نگران کننده است. جدول ۴ مشخصات آماری کشورهای دنیا با بیشتر از ۵۰۰ هزار بیمار مبتلا به ویروس کووید -۱۹ تا آخر اسفند ماه سال ۹۹ را نشان داده است. همانطور که ملاحظه می شود، در دنیا ۳۷ کشور دارای جمعیت بیمار بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر است. دهقانی تصریح کرد: میزان کل جمعیت بیمار در دنیا با افزایش حدود ۲۰ میلیون نفر از ۷۷ میلیون نفر در آذر به بیشتر از ۹۶ میلیون نفر در دی، با افزایش ۱۴ میلیون نفر به بیشتر از ۱۱۰ میلیون تا آخر بهمن ماه و سپس با افزایش ۱۲.۶ میلیون نفر در اسفند به بیشتر از ۱۲۲ میلیون نفر رسیده است. وی افزود: میزان متوسط نرخ رشد روزانه دنیا از ۰.۷۶ درصد در دیماه به ۰.۴۶ درصد در بهمن ماه و سپس به ۰.۲۶ درصد در اسفند ماه کاهش یافته است. در ایران، دراسفند ماه با افزایش جمعیت بیمار ۲۴۰ هزار نفر، کل جمعیت بیماران کشور به حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسید و با این جمعیت در جایگاه ۱۵ دنیا قرار دارد. این در شرایطی است که کل جمعیت بیمار در اسفند برای کشور روسیه ۳۲۰ هزار نفر، آلمان ۲۸۶ هزار نفر، انگلیس ۲۰۸ هزار نفر، مکزیک ۱۷۴ هزار نفر، کانادا ۹۳ هزار نفر و اسپانیا حدود ۹۰ هزار نفر بوده است. همانطور که از جدول مشاهده می شود، میزان نرخ رشد متوسط روزانه بیماری در دنیا در اسفند ماه برابر با ۰.۲۶ بوده است. ضمناً ایران با نرخ رشد متوسط روزانه ۰.۳۴ درصد در جایگاه ۱۸ دنیا قرار دارد. میزان نرخ رشد متوسط روزانه بیماری دنیا در کل سال ۹۹ برابر با ۱.۷۲ درصد بوده که کشورهای هند با ۳.۰۶ درصد، اکراین با ۲.۹۳ درصد، بنگالادش با ۲.۸۵ درصد، روسیه با ۲.۷۹ درصد و برزیل با ۲.۷۴ درصد، در صدر کشورهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت بیمار قرار دارند. همینطور کشورهای آلمان و اسپانیا با ۱.۴۳ درصد، سوئیس با ۱.۳ درصد، ایران با ۱.۲۶ درصد و ایتالیا با ۱.۲۲ درصد در انتهای جدول این کشورها قرار دارند. میزان کل جمعیت فوتی در دنیا با افزایش حدود ۳۶۵ هزار نفر در دی ماه، به ۲ میلیون و ۵۰ هزار نفر، با افزایش ۳۸۷ هزار نفر فوتی در انتها بهمن ماه، به بیشتر از ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر و با افزایش ۲۷۰ هزار نفر در اسفند، به بیشتر از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده است. بدین ترتیب، میزان متوسط نرخ رشد روزانه فوتی دنیا در دیماه از ۰.۶۶ درصد به ۰.۵۸ درصد در بهمن ماه و سپس به ۰.۳۵ درصد در اسفند ماه کاهش یافته است. ایران با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ۰.۲۱ درصد در دی ماه، با کاهش نرخ رشد فوتی روزانه به ۰.۱۴ درصد در بهمن و با همین میزان یعنی ۰.۱۴ درصد در اسفند، در جایگاه ۳۴ قرار دارد. همانطور که در جدول ملاحظه می شود، میزان نرخ رشد متوسط روزانه فوتی دنیا در کل سال ۹۹ برابر با ۱.۵۸ درصد بوده که کشورهای مکزیک با ۳.۴ درصد، روسیه با ۳.۱۹ درصد، برزیل با ۳.۱۲ درصد، کلمبیا با ۳.۰۷ درصد و هند با ۳.۰۳ درصد در صدر کشورها قرار دارند. همینطور کشورهای سوئیس با ۱.۳۴ درصد، اسپانیا با ۱.۳۱ درصد، مجارستان با ۱.۲۹ درصد، ایران با ۱.۱۱ درصد و ایتالیا با ۰.۹۹ درصد در انتهای جدول قرار دارند. جدول ۴: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید -۱۹: متوسط نرخ رشد روزانه، متوسط نرخ رشد روزانه فوتی و آمار تجمعی مبتلایان تا آخر سال ۹۹ برای کشورهای با جمعیت مبتلای بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر (و کشورهای با میزان فوتی بیشتر از ۹ هزار نفر)
ردیف
نام کشور
آمار کل تجمعی
مبتلا
نام کشور
متوسط نرخ رشد روزانه بیماری (درصد) - اسفند
نام کشور
متوسط نرخ رشد روزانه بیماری-کل سال ۹۹
نام کشور
آمار کل تجمعی فوتی
نام کشور
متوسط نرخ رشد فوتی روزانه (درصد) - اسفند
نام کشور متوسط نرخ رشدفوتی روزانه-کل سال ۹۹

کل دنیا
۱۲۳، ۴۲۹، ۵۹۷
کل دنیا
۰.۲۶
کل دنیا
۱.۷۲
کل دنیا
۲، ۷۲۱، ۵۱۳
کل دنیا
۰.۳۵
کل دنیا
۱.۵۸
۱
آمریکا
۳۰، ۴۸۲، ۱۲۷
اردن
۱.۰۴
هند
۳.۰۶
آمریکا
۵۵۴، ۸۷۱
ج چک
۰.۹۲
مکزیک
۳.۴
۲
برزیل
۱۱، ۹۵۰، ۴۵۹
مجارستان
۰.۹۴
اکراین
۲.۹۳
برزیل
۲۹۲، ۸۵۶
مجارستان
۰.۸۵
روسیه
۳.۱۹
۳
هند
۱۱، ۵۹۸، ۷۱۰
لهستان
۰.۶۲
بنگلادش
۲.۸۵
مکزیک
۱۹۷، ۲۱۹
بلغارستان
۰.۶۸
برزیل
۳.۱۲
۴
روسیه
۴، ۴۴۷، ۵۷۰
صربستان
۰.۶۱
روسیه
۲.۷۹
هند
۱۵۹، ۷۹۰
برزیل
۰.۶۲
کلمبیا
۳.۰۷
۵
انگلیس
۴، ۲۹۱، ۲۷۱
ج چک
۰.۵۹
برزیل
۲.۷۴
انگلیس
۱۲۶، ۱۲۲
اکراین
۰.۶۱
هند
۳.۰۳
۶
فرانسه
۴، ۲۵۲، ۰۲۲
ایتالیا
۰.۴۸
کلمبیا
۲.۶۹
ایتالیا
۱۰۴، ۶۴۲
لهستان
۰.۵۶
پرو
۳.۰۱
۷
ایتالیا
۳، ۳۵۶، ۲۱۷
اکراین
۰.۴۵
آرژانتین
۲.۶۶
روسیه
۹۴، ۶۵۹
اندونزی
۰.۵
اکراین
۲.۸۷
۸
اسپانیا
۳، ۲۱۲، ۳۳۲
فیلیپین
۰.۴۵
مکزیک
۲.۶۴
فرانسه
۹۲، ۱۶۷
روسیه
۰.۴۹
ج چک
۲.۸۱
۹
ترکیه
۲، ۹۹۲، ۶۹۴
فرانسه
۰.۴۴
ترکیه
۲.۵۱
آلمان
۷۵، ۱۹۶
مصر
۰.۴۲
رومانی
۲.۷۸
۱۰
آلمان
۲، ۶۵۸، ۸۵۱
عراق
۰.۴۴
آفر جنو
۲.۴۸
اسپانیا
۷۲، ۹۱۰
پرو
۰.۴
شیلی
۲.۷۸
۱۱
کلمبیا
۲، ۳۳۱، ۱۸۷
برزیل
۰.۴۳
مجارستا
۲.۴۴
کلمبیا
۶۱، ۹۰۷
رومانی
۰.۴
آفریقا ج
۲.۷۲
۱۲
آرژانتین
۲، ۲۴۱، ۷۳۹
سوئد
۰.۴۲
اردن
۲.۴۳
ایران
۶۱، ۷۲۴
شیلی
۰.۳۸
ترکیه
۲.۶۷
۱۳
مکزیک
۲، ۱۸۷، ۹۱۰
شیلی
۰.۴
پرو
۲.۴۳
آرژانتین
۵۴، ۵۱۷
مکزیک
۰.۳۷
بولیوی
۲.۶۱
۱۴
لهستان
۲، ۰۳۶، ۷۰۱
سوئیس
۰.۳۹
لهستان
۲.۳۵
آفریقا ج
۵۲، ۰۸۲
آلمان
۰.۳۶
لهستان
۲.۵۶
۱۵
ایران
۱، ۷۹۳، ۸۰۵
رومانی
۰.۳۸
صربستان
۲.۳۱
پرو
۵۰، ۰۸۵
فیلیپین
۰.۳۵
آرژانتین
۲.۴۲
۱۶
آفریقا ج
۱، ۵۳۶، ۸۰۱
اطریش
۰.۳۸
اندونزی
۲.۳
لهستان
۴۹، ۱۶۰
فرانسه
۰.۳۴
پاکستان
۲.۳۴
۱۷
اکراین
۱، ۵۳۵، ۲۱۸
ترکیه
۰.۳۶
عراق
۲.۲۹
اندونزی
۳۹، ۴۴۷
پاکستان
۰.۳۴
بلغارستان
۲.۳
۱۸
ج چک
۱، ۴۶۴، ۱۰۴
ایران
۰.۳۴
فیلیپین
۲.۲۱
ترکیه
۲۹، ۹۵۹
ایتالیا
۰.۳۳
آمریکا
۲.۲۴
۱۹
پرو
۱، ۴۶۰، ۷۷۹
پرو
۰.۳۳
رومانی
۲.۲۱
اکراین
۲۹، ۷۷۵
آمریکا
۰.۳۲
پرتقال
۲.۲
۲۰
اندونزی
۱، ۴۵۵، ۷۸۸
هلند
۰.۳۳
آمریکا
۲.۱۴
ج چک
۲۴، ۵۹۶
اسپانیا
۰.۳
آلمان
۲.۱۹
۲۱
هلند
۱، ۱۹۴، ۵۸۰
اندونزی
۰.۳۱
شیلی
۲.۱۳
بلژیک
۲۲، ۶۵۰
اطریش
۰.۲۹
کانادا
۲.۱۷
۲۲
کانادا
۹۳۰، ۵۱۶
آلمان
۰.۲۹
جمهورچ
۲.۱
کانادا
۲۲، ۶۴۳
ترکیه
۰.۲۵
اطریش
۲.۰۳
۲۳
شیلی
۹۲۵، ۰۸۹
بلژیک
۰.۲۶
پاکستان
۱.۹۸
شیلی
۲۲، ۱۸۰
هلند
۰.۲۵
مصر
۲.۰۲
۲۴
رومانی
۸۹۲، ۸۴۸
کانادا
۰.۲۵ رژیم اشغالگر
۱.۹۶
رومانی
۲۲، ۱۳۲
آرژانتین
۰.۲۴
اکوادر
۲
۲۵
بلژیک
۸۲۷، ۹۴۱
پاکستان
۰.۲۵
انگلیس
۱.۹۶
مجارستان
۱۸، ۰۶۸
آفریقای ج
۰.۲۳
اندونزی
۱.۹۷
۲۶
رژیم اشغالگر
۸۲۷، ۲۲۰ رژیم اشغالگر
۰.۲۳
کانادا
۱.۹۳
پرتقال
۱۶، ۷۶۲
بولیوی
۰.۲۲
انگلیس
۱.۹۵
۲۷
پرتقال
۸۱۷، ۰۸۰
آرژانتین
۰.۲۲
پرتقال
۱.۸۲
اکوادر
۱۶، ۴۳۵
پرتقال
۰.۲۱
عراق
۱.۸۶
۲۸
عراق
۷۸۹، ۳۹۰
مکزیک
۰.۱۸
سوئد
۱.۶۸
هلند
۱۶، ۲۶۰
اکوادر
۰.۲۱
فیلیپین
۱.۸۲
۲۹
سوئد
۷۴۴، ۲۷۲
روسیه
۰.۱۷
هلند
۱.۶۶
عراق
۱۳، ۹۶۹
کلمبیا
۰.۲
سوئد
۱.۶۹
۳۰
فیلیپین
۶۵۶، ۰۳۷
آمریکا
۰.۱۵
بلژیک
۱.۶۴
پاکستان
۱۳، ۷۹۹
انگلیس
۰.۱۹
فرانسه
۱.۶۲
۳۱
پاکستان
۶۲۳، ۱۳۵
هند
۰.۱۵
فرانسه
۱.۶۱
سوئد
۱۳، ۲۶۲
عراق
۰.۱۹
بلژیک
۱.۵۲
۳۲
سوئیس
۶۲۳، ۱۳۵
بنگلادش
۰.۱۴
اطریش
۱.۴۶
فیلیپین
۱۲، ۹۲۹
کانادا
۰.۱۸
هلند
۱.۳۹
۳۳
بنگلادش
۵۶۸، ۷۰۶
کلمبیا
۰.۱۳
آلمان
۱.۴۳
بولیوی
۱۲، ۰۴۱
سوئد
۰.۱۸
سوئیس
۱.۳۴
۳۴
مجارستان
۵۶۰، ۹۷۱
انگلیس
۰.۱
اسپانیا
۱.۴۳
بلغارستان
۱۱، ۹۶۶
ایران
۰.۱۴
اسپانیا
۱.۳۱
۳۵
صربستان
۵۴۶، ۸۹۶
آفریقا ج
۰.۰۶
سوئیس
۱.۳
مصر
۱۱، ۵۵۷
بلژیک
۰.۱۳
مجارستان
۱.۲۹
۳۶
اردن
۵۲۶، ۶۶۶
پرتقال
۰.۰۶
ایران
۱.۲۶
سوئیس
۱۰، ۲۱۲
سوئیس
۰.۱۲
ایران
۱.۱۱
۳۷
اطریش
۵۱۱، ۴۴۰
اسپانیا
۰.۰۲
ایتالیا
۱.۲۲
اطریش
۹، ۰۵۲
هندوستان
۰.۰۸
ایتالیا
۰.۹۹ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، جهت تسریع فرآیند اطلاع رسانی در زمینه یافته های جدید علمی در مورد ویروس کووید -۱۹ و کمک به پژوهشگران، سیاست گذاران حوزه سلامت و عموم مردم و هم پاسخ دهی مطلوب به همه گیری جهانی، سامانه نماگرکووید -۱۹ (ISC COVID-۱۹ Visualizer) را از آغاز بروز بیماری راه اندازی کرده است.


منبع:

1400/01/11
19:38:38
5.0 از 5
1090
تگهای خبر: تجربه
این مطلب Go Map را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط در نقشه
نظرات بینندگان نقشه در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
GoMap گو کپ