Go Map نقشه
رئیس دانشگاه تهران عنوان كرد

تحصیل بیشتر از ۹ هزار دانشجوی دكتری

تحصیل بیشتر از ۹ هزار دانشجوی دكتری

به گزارش نقشه رئیس دانشگاه تهران از بی توجهی به نهاد دانشگاه در تصمیمات مهم و قانونگذاری انتقاد نمود و اظهار داشت: متاسفانه در تصمیم گیری ها به نظرات تخصصی نهاد دانشگاه توجه نمی گردد به همین جهت قوانین و فرایندها گرفتار اشکال می شوند.


به گزارش نقشه به نقل از ایسنا، دکتر نیلی احمدآبادی در همایش دهمین سال تأسیس دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، اظهار داشت: خوشحالم که امروز دانشکده روزمه موفقی دارد و موضوعی که می توانست برای دانشگاه یک مشکل و یک مبحث مزمن بشود به علت سعه صدر و ظرفیت بزرگ دانشگاه تهران که قابلیت جذب عالی دارد و بلوغ اعضای محترم هیأت علمی این دانشکده از خود نشان دادند، امروز ما شاهد فعالیت موفق این دانشکده هستیم و به همه شما خسته نباشید میگویم و آرزوی توفیقات بیشتر دارم.

رئیس دانشگاه تهران در ادامه ضمن اشاره به اهمیت بین رشته ای اظهار داشت: بین رشته ای پاسخی به مسائل چندبعدی و پیچیده تر است، مسائلی که رشته های موجود نتوانستند پاسخ مناسب را برای آنها به لحاظ آکادمیکی، اقتصادی و به لحاظ جامعه شناختی ارائه نمایند.
دکتر نیلی با تکیه بر این که بین رشته ای یک اکوسیستم و یک امر فرایندی است که اگر آنرا خوب تبیین نکنیم امکان دارد در فرآیند اجرا مسیر را دقیق نرویم اضافه کرد: «وقتی یک امری فرایندی و اکوسیستمی دیده شود باید همه اجزای یک سیستم در آن دخالت داشته باشند».
وی اظهار داشت: اکوسیستم از فرهنگ و باور آغاز می شود و همه اجزا حول آن باور و فرهنگ سازماندهی می شوند و آن محیط را برای ما می سازند.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه که ما در ایران در خیلی از مسائل بعنوان پیشرو عمل نمی نماییم، اضافه کرد: بینرشته های ما هم جنبه وارداتی دارد و بعنوان یک رشته آنها را معرفی می نماییم در حالیکه ذات آنها بین رشته ای است ولی بعد به بلوغ می رسند و این بلوغ یک ماهیت و هویت رشته به اینها می دهد و در واقع بین رشته ای یک امر دینامیک است و امری است که با نگاه Impact یا outcome آغاز می شود ولی به علت این که در ایران دانشگاه بخش جدایی ناپذیر اقتصاد کشور نیست و اصلا جزو اقتصاد کشور نیست و تصمیمات در کشور، فرایندها در خلق ثروت، دانشگاه نقش حداقلی دارد و خلق ثروت در کشور ما با منابع و ارزش محدود مثل نفت و منابع دیگر بوجود می آید، ازاین رو به نقش دانشگاه در خلق ثروت توجهی نمی گردد، در حالیکه کشورهای دیگر این گونه نیست و از قرن ۱۹ به بعد دانشگاه و علم بخشی از اقتصاد کشورها شده است.
دکتر نیلی با تکیه بر نقش دانشگاه های دنیا در توسعه و اقتصاد کشورها، اظهار داشت: این که می بیند در خیلی از این دانشگاه ها کار پژوهشی صورت نمی گیرد و ۸۰ تا ۹۰ درصد تا found از بیرون از دانشگاه نیاید کاری انجام نمی دهند؛ این نه به علت سوداگری است بلکه به این علت است که علم و اثربخشی آن و نتیجه اش به آن اکوسیستم توسعه و اقتصاد کشور وصل باشد.
وی تصریح کرد: ما سالها است در کشور این مورد را مطرح می نماییم و اگر نتوانیم دانشگاه و علم را به اکوسیستم و توسعه کشور وصل نماییم، همیشه این سوال پیش می آید پس نتیجه کار دانشگاه کجاست؟ به چه دردی می خورد؟ و باز همواره در ایجاد رشته های جدید، بین رشته ای وارد شده از خارج را بعنوان رشته وارد می نماییم باز فکر می نماییم رشته است.
رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم از یک دانشگاه دنباله رو به یک دانشگاه پیشرو تبدیل شویم باید به تقاضا وصل بشویم و اگر به تقاضا وصل بشویم دیگر نمی توانیم دور هم جمع بشویم و بگوییم این دو را می ریزیم روی هم تا یک اتفاقی بیفتد، بلکه باید نقشه راه داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر نیلی احمدآبادی اضافه کرد: این نقشه راه اگر مرزهای دانش باشد که خوشبختانه ما بخوبی در مرز دانش هستیم که خیلی خوب و با ارزش است و حاضر نیستیم به هیچ وجه این ارزش را از دست بدهیم و این قاعده هر حرکت دیگری است.
رئیس دانشگاه تهران در ادامه با انتقاد از مصوبه اخیر شورایعالی انقلاب فرهنگی برای حذف مقالات ISI، این تصمیم را بسیار نگران کننده عنوان نمود و اضافه کرد: توجه کنید اگر این سرمایه را از دست بدهیم این بدین معنا نیست که همه فعالیتهای دانشگاه کاربردی می شود و همه مسائل کشور حل می شود، بلکه با این اقدام سرمایه عظیمی را که بواسطه تلاش و کوشش و مرارت و بواسطه فعالیتهای ملی و بین المللی بدست آوردیم از دست خواهیم داد؛ این که دانشجوی یک استادی که می خواست فارغ التحصیل بشود و نتوانسته است مقاله ISI بدهد پس بگوییم ISI بد است؛ نه این گونه نیست و اصلاً منافاتی را ندارد.
دکتر نیلی ضمن اشاره به رابطه خطی و مستقیم تولید علم با تولید ناخالص ملی تصریح کرد: شما نمی توانید در دنیا کشوری را پیدا کنید که در حوزه توسعه و تولید ناخالص ملی رتبه بالا داشته باشد ولی در حوزه توسعه علم و یافته های علمی آن در چارچوب مقالات بین المللی پایین تر از کشورهای توسعه نیافته و یا درحال توسعه باشد، بلکه یک رابطه کاملاً معناداری بین تولید علم و توسعه وجود دارد.
رئیس دانشگاه تهران ضمن اشاره به اهمیت بین رشته ای اظهار داشت: در ایجاد بین رشته ای، باید رشته های که قبلاً عمیق شده اند و ما بر آن رشته ها مسلط شدیم بین رشته ای ایجاد نماییم و در واقع بین رشته ای پلی است بر روی پایه ای عمیق، مستدل بر مبنای یافته های علمی مشخص.
دکتر نیلی خاطرنشان کرد: نکته اصلی برای آنکه آن اکوسیستم در کشور درست شود این است که باید کوشش بکنیم به مسؤلان توضیح بدهیم و قانع بکنیم که زنجیره بین علم و فناوری تا توسعه و تجارت باید یک زنجیره پیوسته باشد.
رئیس دانشگاه تهران تشکیل صندوق های در رابطه با حوزه شرکتهای دانش بنیان با هدف تجاری سازی علم تولیدی در دانشگاه ها را یک حلقه بسیار مهم عنوان کرده و اضافه کرد: اما حلقه بسیار اصلی این است که این علم تولیدی در دانشگاه که در چارچوب رساله و رساله صورت می گیرد بر مبنای تقاضا شکل بگیرد و اگر این گونه نباشد و به این حلقه توجه نشود، شرکتهای زایشی ما هم محدود خواهند بود.
وی اظهار داشت: چون کار علمی در دانشگاه بر مبنای تقاضا شکل نمی گیرد و بر مبنای منابع مالی که از جانب دولت به دانشگاه های دولتی پرداخت می شود و بر مبنای شهریه پرداختی در دانشگاه های خصوصی، دانشگاه ها اداره می گردند، ازاین رو اکوسیستم اقتصادی این مورد این است که یک پولی از دولت می آید و دانشگاه ها اداره می گردند و یک محصولی هم در چارچوب رساله، رساله تولید می شود که همه اینها بسیار پرارزش است و ما افتخار می نماییم که دانش آموختگان ما و مقالات و رساله ها و رساله های ما بهترین هستند ولی این ارزش افزوده می تواند چندین برابر بشود اگر این کارهای تحقیقاتی (پایان نامه و رساله) بر مبنای تقاضاهای که در وزارت خانه ها و سازمان های دیگر وجود دارد انجام بشود.

دکتر نیلی با انتقاد از این که از نهاد دانشگاه در تصمیمات مهم و قانونگذاری استفاده نمی گردد، خاطرنشان کرد: این که قوانین ما مشکل دارد، فرایندهای ما مشکل دارد به این علت است که از این بدنه عالم بی طرف متخصص استفاده نمی نماییم در حالیکه اگر دانشگاه تهران به صورت نهادی در تصمیمات تصمیم سازی و تصمیم گیری نقش داشته باشد مسئولیت تصمیمات و اقداتی را که انجام می دهد را هم می پذیرد.
وی ضمن اشاره به این که دانشگاه تهران بیشتر از ۹ هزار دانشجوی دکتری دارد و با طرح این پرسش که چه تعداد از دانشجویان دکترا و رساله هایشان متصل به یک تقاضای مشخص است؟ تصریح کرد: اگر می خواهیم بین رشته ای یک اکوسیستم و یک فرآیند دائمی مستمر و زایشی در دانشگاه باشد باید به تقاضاها وصل باشد و بر مبنای تقاضا شکل بگیرد».
رئیس دانشگاه افزود: باید در تدوین بین رشته ای ها اولویت بندی داشته باشیم و چرایی تدوین و تأسیس را در نظر داشته باشیم.

دکتر نیلی اظهار داشت: دانشگاه تهران و بنده بعنوان رئیس دانشگاه هر آنچه که در سطح ملی می توانستم در دانشگاه تهران انجام بدهم، انجام دادم که یکی از این اقدامات بند (ط) تبصره ۹۰ است که از ابتکارات دانشگاه تهران در سطح ملی است که یکی از اهداف آن تشکیل صندوق آموزش عالی است که با تشکیل این صندوق تمامی رساله ها و رساله ها همه از این صندوق برای انجام کارهای خود منابع مالی می گیرند و این صندوق مشخص می کند اگر دانشجویی درباره تقاضای مورد نیاز صندوق کار انجام بدهد هزینه را پرداخت می کند که با تشکیل این صندوق یک زنجیره شکل می گیرد که متأسفانه هنوز این پیشنهاد تصویب نشده است و نمیدانم چرا تشکیل نمی گردد در حالیکه شما می توانید ببینید در دنیا این NSF است که سبب تحول در آمریکا شده است.
وی با اشاره به اینکه در پژوهش کاربردی بیشتر از همه، دولت ها هزینه می کنند اضافه کرد: این که عنوان می شود دانشگاه ها بروند از صنعت پول بگیرند این صنایع درگیر مسائل مختلف هستند و توان تأمین همه منابع را ندارند و ازاین رو اگر می خواهیم یک جهش صورت بگیرد و این مسیر دانش بنیان که مسیر بسیار خوبی است ادامه یابد باید از پژوهش های کاربردی حمایت شود.
رئیس دانشگاه تهران با تکیه بر این که دانشگاه تهران هیچگاه به علت مشکلات در بیرون دانشگاه فعالیتش را متوقف نکرده است و به دنبال اکوسیستم و فعالیتهای خود بوده است، تصریح کرد: هیچ گروه و دانشکده ای مقدس نیست مگر این که فعالیتش پرارزش باشد و همه گروه ها و دانشکده ها برای انجام یک مأموریت تشکیل می شوند و هر زمانی که آن مأموریت تغییر نمود و هرزمانی که مأموریت موجودیتی نداشت گروه و دانشکده هم می توانند عوض بشوند؛ گروهی که نتواند هیأت علمی جذب نماید، دانشجو بگیرد و بازار کاری برای آن وجود ندارد هیچ اصراری برای ادامه فعالیت آن وجود ندارد.
وی ضمن اشاره به تفاوت گروه با رشته اضافه کرد: گروه یک ساختار اداری است که ارزش علمی ندارد ولی رشته ارزش علمی دارد که همه فعالیتهای علمی حول رشته شکل می گیرد.
دکتر نیلی با تکیه بر رفع انحصار طلبی در گروه ها اظهار داشت: «ما به آرامی در دانشگاه برخی تفکرات انحصارطلبانه را تغییر می دهیم و از طرفی در فعالیتهای بین رشته ای و مشترک بین دو گروه و دو دانشکده برای هر دو عضو که کار مشترک انجام دهند امتیاز کامل تعلق می گیرد.
رئیس دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به جایگاه دانشکده علوم فنون نوین در رشته های بین رشته ای تصریح کرد: «اگر این دانشکده می خواهد در دانشگاه تهران نقش واقعی ایفا کند باید به آن اکوسیستم و فرآیند کمک نماید و اگر می خواهد در زمینه بین رشته ای نقش پررنگی داشته باشد باید به آن فرآیند و اکوسیستم که عرض کردم فکر کند».
رئیس دانشگاه تهران ابراز امیدواری کرد که دانشگاه ها، مراکز رشد و پارک های علم فناوری بتوانند آن اکوسیستم را ایجاد کنند بگونه ای که شرکتهای دانش بنیان که مفهوم دانش و اثر دانش را در خلق ارزش درک می کنند آن اندازه بزرگ بشوند که متقاضی یافته های علمی دانشگاه بشوند.
دکتر نیلی احمدآبادی در بخش دیگری از سخنان خود با تکیه بر پرهیز از جزیرهای عمل کردن اظهار داشت: این مسائل و مشکلات ناشی از جزیره ای عمل کردن است که صنعت ما به دانشگاه کاری ندارد، کشاورزی مان به صنعت و… ما در دانشگاه نباید این اشتباه را انجام بدهیم مرکز نوآوری باید جزوی از دانشکده باشد و رئیس دانشکده همان اندازه که نگران گروهش است باید نگران مرکز نوآوری باشد.
رئیس دانشگاه تهران در انتهای سخنان خود اظهار داشت: «دانشگاه تهران بهترین جا برای این تحولات است و امیدوارم با اتصال دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی این اشتباه استراتژیک تاریخی رفع بشود و دو دانشگاه بتوانند مرکز تحولات علمی کشور باشند.
منبع:

1400/03/19
23:50:45
5.0 از 5
1052
این مطلب Go Map را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط در نقشه
نظرات بینندگان نقشه در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
GoMap گو کپ